Sposoby na ból kręgosłupa

Spread the love

Mała aktywność fizyczna jest związana z bólem pleców w okolicy lędźwiowej, a re­gularne ćwiczepia wydają się zapobiegać występowaniu tego rodzaju dolegliwości. Silne, elastyczne mięśnie są niezbędne do utrzymania dobrej kondycji pleców.

Jednakże zbyt wyczerpujące ćwiczenia lub ich nadmiar mogą być dla pleców szkodli­we, dlatego idealny trening kręgosłupa to kombinacja ćwi­czeń rozciągających, wzmafr mających i poprawiających wydolność tlenową o niskiej intensywności.

Ruch jest korzystny nie tylko w profilaktyce bólu pleców, lecz także w jego leczeniu. W jednym z prze­

glądów badań na ten temat wywnioskowano, że ćwicze­nia są w stanie redukować objawy i poprawiać funkcjo­nowanie fizyczne u pacjen­tów z przewlekłymi lub na­wracającymi dolegliwościami w odcinku lędźwiowym.

Joqa

To jedna z form aktywności, która przynosi najlepsze efek­ty. Dwuletnie badanie wykaza­ło, że uczęszczanie na zajęcia jogi 2 razy w tygodniu może ograniczać niepełnospraw­ność funkcjonalną, natężenie ólu i depresję u dorosłych z przewlekłym bólem pleców w okolicy lędźwiowej. Pozwa­la, również na redukcję ilości stosowanych leków.

Piałeś

Ten prosty system z elementa­mi jogi, baletu i ćwiczeń siło­wych coraz częściej zalecany jest w leczeniu przewlekłego bólu pleców w odcinku lędź­wiowym. Jak wykazują bada­nia, pilates może skutecznie redukować dolegliwości i po­prawić ogólne funkcjońowanie fizyczne pacjentów

Prawidłowa postawa

Zaburzenia układu mięśnio- wo-szkieletowego powoduje szczególnie długotrwałe siedzenie na krześle. Może to podwyższać ryzyko wystąpieńia bólu i urazu. Według jednego z badań pracownicy, którzy pozosta­ją w niewygodnej pozycji siedzącej dłużej niż przez połowę dnia, sąznacżąco bardziej narażeni na ból ple­ców w okolicy lędźwiowej11.

Niewłaściwa technika pod­noszenia ciężarów również może być przyczyną bólu ple­ców. W razie potrzeby przesu­wania ciężkich przedmiotów powinno się je pchać, a nie ciągnąć. Ponadto, jeśli już trzeba coś podnieść, należy umożliwić wykonanie pracy nogom(przez trzymanie ciężaru blisko ciała, zachowanie prostych pleców i uginanie jedynie kolan).

Zaprzestanie palenia

Wydaje się, że papierosy mają związek z bólem pleców w okolicy lędźwiowej. Naj­nowsza metaanaliza, w której zebrano wyniki 40 odrębnych prób, wykazała, że osoby palące były o 80% bardziej narażone na wystąpienie chro­nicznej formy tego schorzenia. Ponadto dotyczyło ich ponad dwukrotnie wyższe ryzyko pojawienia się bólu prowadzą­cego nawet do inwalidztwa.

Co bardziej niepokojące, ekspozycja na dym tytoniowy w dzieciństwie może zwięk­szyć ryzyko wystąpienia problemów z plecami w póź­niejszym życiu. Naukowcy zakładają, że przyczyną tego może być jego szkodliwy wpływ na rozwój kręgosłupa.

Kontrola tnastf data

Nadwaga to dodatkowe ob­ciążenie kręgosłupa i wysiłek dla mięśni pleców. W jednym z badań z udziałem ponad 60 tys. mężczyzn i kobiet wy­soki wskaźnik BMI był zna­cząco powiązany z częstszym występowaniem bólu pleców okolicy lędźwiowej, zwłaszcza w przypadku kobiet.

Ejedukcja stresu

W pewnym brytyjskim bada­niu przez 12 miesięcy obser­wowano 4,5 tys. dorosłych w wieku 18-75 lat. Okazało się, że prawdopodobieństwo wystąpienia nowego epizo­du bólu w dolnym odcinku pleców było wyższe wśród osób, które osiągnęły naj­wyższe wyniki w kwestio­nariuszu dotyczącym stresu i emocjonalnego cierpienia. Czynniki psychologiczne są również związane z przechodzeniem ostrego bólu pleców w okolicy lędźwiowej w postać przewlekłej. 

 


 

 

 

Dodaj komentarz